פתיחת תיק חברה

אדם או תאגיד אשר התחיל לעסוק בעסק או במשלח יד חייב לפתוח תיק מיד עם תחילת פעילות העסק או תחילת העיסוק במשלח היד ולאחר הרישום במע"מ (משרדי מס הכנסה ומשרדי מע"מ לרוב נמצאים באותו המקום).
את התיק יש לפתוח באגף מס הכנסה באזור בו מתנהל העסק.
ההודעה על פתיחת התיק מתבצעת באמצעות טופס פתיחת תיק עבור עצמאי או טופס פתיחת תיק עבור תאגיד (כמפורט מטה).
במידה והעסק מתכוון להעסיק עובדים או משולמים תשלומים אחרים, החייבים בניכוי מס במקור יש לפתוח במקביל תיק ניכויים.

בכדי לפתוח תיק של חברה, יש להכין את המסמכים הבאים:

  • טופס פתיחת תיק לחברה במע"מ
  • טופס פתיחת תיק לחברה במ"ה
  • טופס ייפוי כח
  • תעודת התאגדות + בקשה לרשום חברה
  • תקנון החברה
  • פרוטוקול מורשי חתימה
  • הצהרת דירקטורים
  • חוזה שכירות או רכישה של המקום בו מנוהל העסק
  • אישור פתיחת חשבון בנק או צ'ק מקורי מבוטל
  • צילום ת.ז של המנהלים/ בעלי מניות

במקרים מסוימים תיתכן דרישה למסמכים נוספים.