ביקורת דוחות כספיים

משרד רואה חשבון זהר מעניק שירותי חשבונאות וביקורת דוחות כספיים למגוון רחב של חברות . שירותי הביקורת הניתנים על ידי משרדינו הינם בכפוף לתקני ביקורת של מועצת רואי החשבון, כללי חשבונאות מקובלים ודרישות רגולטוריות החלים על מבקר הדוחות הכספיים ודרישות אחרות החלות על החברה.

משרדינו מספק שירותי ביקורת דוחות כספיים ועריכתם, דוחות מאוחדים, דוחות מיידיים, דוחות פרופורמה, דוחות ניתוח עסקי ועוד.